image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022
Lượt xem: 421
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Uỷ ban nhân dân xã Trường Thành trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm có 06 Chương, 91 Điều:

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10).

- Chương II: Thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn (từ Điều 11 đến Điều 45).

- Chương III: Thực hiện Dân chủ ở cơ quan, đơn vị (từ Điều 46 đến Điều 63).

- Chương IV: Thực hiện Dân chủ ở Tổ chức có sử dụng lao động (từ Điều 64 đến Điều 82).

- Chương V: Tổ chức Thực hiện pháp luật về Thực hiện dân chủ ở cơ sở (từ Điều 83 đến Điều 89).

- Chương VI: Điều khoản thi hành (từ Điều 90 đến Điều 91).

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

File đính kèm Luật  số 10/2022/QH15: Tải về

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới

Bản quyền thuộc UBND xã Trường Thành, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại/Fax:

Email: